Wymiana studentów w programie Erasmus obejmuje zarówno wyjazdy stypendystów do zagranicznych uczelni, jak i przyjmowanie na swojej uczelni studentów pochodzących z tychże uczelni. Współpraca ta ma na celu stworzenie studentom optymalnych warunków do podjęcia uznawanego przez uczelnię macierzystą okresu studiów zagranicznych w uczelni partnerskiej oraz udzielania pomocy studentom przyjeżdżającym z zagranicy. Dzięki programowi wymiany studenci mają możliwość podniesienia poziomu znajomości języków obcych, poznania odmiennych kultur i obyczajów, poznania innych metod kształcenia i poszerzenia swojej wiedzy z innego zakresu materiału, czasami być może niedostępnego w kraju. Zmiana a zarazem wzbogacenie środowiska edukacyjnego wpływa bardzo korzystnie na młode i chłonne umysły. I w ten oto sposób, promując współpracę między swoimi jednostkami, uczelnie kształcą też swoją przyszłą kadrę profesjonalistów.
Wymiana studencka odbywa się w ramach Kontraktu zawieranego między Narodową Agencją Programu a pojedynczą Uczelnią, np. UMCS. Wymiana opiera się na ściśle określonych przez Komisję Europejską zasadach.

 

A oto najważniejsze z nich:

 • Wymiana studentów może odbywać się tylko z partnerskimi instytucjami uprawnionymi mieszczącymi się za granicą; Uczelnie pragnące prowadzić taką wymianę powinny wcześniej zawrzeć umowę dwustronną, która określałaby liczbę studentów przyjmowanych i wysyłanych w danym roku akademickim i kierunek studiów.
 • Wymiana jest uprawniona i może odbywać się tylko gdy jedna z uczelni wysyłająca bądź przyjmująca znajduje się na terenie państwa uprawnionego czyli UE (tak jak Polska), kraju stowarzyszonego, lub kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EFTA/EOG).
 • Uczestniczyć w programie mogą studenci, którzy spełniają kryterium obywatelstwa, czyli są obywatelami kraju uprawnionego, bądź posiadają status stałego rezydenta bądź uchodźcy w kraju wysyłającym.
 • Prawo do wyjazdu w ramach programu mają studenci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia i są oficjalnie zarejestrowani w uczelni wyższej, czy to na studiach licencjackich, magisterskich czy doktoranckich, prowadzących do uzyskania dyplomu uznawanego przez władze ministerialne kraju.
 • Ten sam student może otrzymać stypendium Erasmusa tylko jeden raz.
 • Ze studentem zakwalifikowanym na wyjazd programu Erasmus zostaje podpisana odpowiednia umowa określająca zobowiązania stron, wysokość przyznanego grantu i formę rozliczenia studenta z pobytu za granicą; student otrzymuje też Kartę Studenta Erasmusa.
 • Student otrzymujący już grant programu Erasmus nie może otrzymywać innych stypendiów, grantów czy subwencji z innych programów Unii Europejskiej w trakcie trwania tej umowy.
 • Grant programu Erasmus jest przyznawany w celu odbycia tylko części studiów za granicą, nigdy całości studiów i nie stanowi pełnego pokrycia kosztów studiów za granicą.
 • Minimalny okres pobytu na studiach za granicą to 3 miesiące (nie włączając w to praktyk w przedsiębiorstwach), a maksymalny to cały rok akademicki (9-10 mies.) lub 12 miesięcy (łącznie z praktykami zawodowymi).
 • Grant programu Erasmus przyznawany w celu odbycia praktyk zawodowych za granicą, nie stanowi pełnego pokrycia kosztów pobytu związanego z odbywaniem praktyk.
 • Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta programu Eramus opłat za naukę ( czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.).
 • Wszelkie stypendia krajowe, do których student nabył prawo przed wyjazdem będą wypłacane studentowi przez uczelnię macierzystą podczas jego pobytu w uczelni zagranicznej.
 • Przed wyjazdem za granicę każdy student musi uzgodnić swój indywidualny program studiów w uczelni zagranicznej; uzgodnienia powinny być robione zarówno z uczelnią zagraniczną jak i właściwym wydziałem / kierunkiem nas UMCS. Tak ustalony szczegółowy program studiów, które student chce odbywać w uczelni zagranicznej powinien mieć formę pisemną ( formularz Learning Agreement). Jeśli wymaga tego program studiów student powinien rozważyć złożenie prośby o indywidualny tok zaliczania studiów, tak by studia za granicą nie były przeszkodą w złożeniu wszystkich wymaganych na danym roku / semestrze zaliczeń i egzaminów na UMCS.
 • W czasie przewidzianym na wyjazd student nie może być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowany.
 • Z końcem okresu studiów za granicą uczelnia przyjmująca musi wydać studentowi w celu przekazania uczelni wysyłającej zaświadczenie potwierdzające, że planowany program studiów został faktycznie wykonany i załączyć listę uzyskanych przez studenta wyników ( Transcript of Records).
 • Stypendyści Erasmusa powinni mieć zagwarantowane pełne akademickie uznanie kursów i egzaminów z odbytych studiów na uczelni zagranicznej, jeśli studiowali w ramach zatwierdzonego planu studiów.
 • W przypadku niewykonania uzgodnionego programu studiów lub wcześniejszego niż uzgodniono zakończenia okresu studiów za granicą, student-stypendysta programu Erasmus będzie poproszony o zwrócenie całości lub części otrzymanego grantu programu Erasmus.

 

Finansowanie studiów za granicą:

 • Student nie ponosi w uczelni przyjmującej żadnych opłat za studia (tj. czesnego, opłat za egzaminy, za korzystanie z laboratorium i z biblioteki); jednak studenci mogą pokrywać na takiej samej zasadzie jak studenci z uczelni macierzystej koszty ubezpieczenia, członkostwa w związkach studenckich lub koszty za korzystanie z różnego rodzaju materiałów (kserokopie, materiały laboratoryjne).
 • Student ponosi wszystkie koszty bytowe związane ze studiowaniem za granicą: koszty zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów, zakupu podręczników, ubezpieczenia medycznego i NNW, itp. Środki na pokrycie tych kosztów powinny pochodzić przede wszystkim z grantu Programu Erasmus i środków własnych studenta; jeśli uczelnia macierzysta ma takie możliwości, student może starać się o dofinansowanie kosztów studiów za granicą ze środków wydziałowych lub funduszu stypendialnego UMCS ( Fundusz im. Unii Lubelskiej).  
 • Studenci wyjeżdżający na studia w ramach Programu Erasmus, którzy otrzymują krajowe stypendia lub pożyczki, nie tracą do nich praw w trakcie swojego pobytu za granicą i mogą je nadal otrzymywać.
 • Równocześnie studenci mogą być nadal zobowiązani do opłacania czesnego w swojej macierzystej uczelni w czasie studiowania w uczelni zagranicznej.

 

 

Kwalifikacja i rekrutacja studentów:

Informacje o programie oraz procedurach postępowania znajdują się:

 • na stronach internetowych Działu Współpracy z Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych UMCS http://dwz.umcs.lublin.pl,
 • u koordynatorów wydziałowym (ich listę oraz e-mail'e są także na stronach internetowych Działu)
 • na tablicach ogłoszeń na Wydziale / Instytucie lub na tablicach informacyjnych DWZ, Rektorat, XII p.

 

Kwalifikacje studentów na studia w ramach Programu Erasmus odbywają się na poszczególnych Wydziałach. Informacje o kwalifikacji ogłaszane są zwykle w lutym lub marcu przez koordynatorów wydziałowych na tablicach informacyjnych poszczególnych wydziałów, stronach internetowych Działu Współpracy z Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych (Koordynator Uczelniany). Na plakacie informacyjnym studenci znajdą nazwy i adresy internetowe uczelni, z którymi prowadzona jest wymiana, a także szczegółowe informacje na temat warunków, które muszą spełniać kandydaci, terminu i miejsca składania podań.

 

 

Przed złożeniem podania

Zainteresowani studenci już przed złożeniem podania do koordynatora wydziałowego powinni wejść na strony internetowe uczelni zagranicznej, do której chcieliby wyjechać i znaleźć tam informacje dotyczące samej uczelni, programu studiów, warunków, jakie powinni spełnić kandydaci Erasmus, terminów składania aplikacji zarówno tych dotyczących samych studiów jak i zakwaterowania. Poza tym informacji na temat konkretnej uczelni zagranicznej można szukać u Studenckich Rzeczników Bolońskich lub też poprzez sieć studentów Erasmusa (Erasmus Student Network). Obie organizacje mogą okazać się pomocne w uzyskaniu praktycznych informacji dotyczących uczelni i warunków studiowania za granicą. Źródłem wiedzy na temat interesującej kandydata na wyjazd uczelni może okazać się też Giełda Informacji Studentów Erasmusa (GISE) prowadzona przez Narodową Agencję Programu Erasmus na ich stronie domowej: http://www.frse.org.pl → Erasmus. Można tam znaleźć opinie i relacje byłych studentów Erasmusa na temat konkretnych uczelni czy też ogólnie kraju w którym studiowali.

Na tym etapie wskazane jest, aby student wstępnie obliczył całościowe koszty pobytu i rozważył swój udział w Programie Erasmus nie tylko pod względem finansowym ale też i pod względem efektywności, i korzyści naukowych jakie mógłby odnieść z tego wyjazdu.

 

 

Podstawowe warunki, jakie powinien spełniać student ubiegający się o stypendium wyjazdowe:

Student powinien:

 • być na II, III lub IV roku (studenci I roku studiów I stopnia nie mogą brać udziału),
 • znać, na poziomie co najmniej zaawansowanym, język obcy, w którym prowadzone są zajęcia w interesującej studenta uczelni; kandydat powinien przedstawić powszechnie uznawane zaświadczenie o zdanych egzaminach językowych ( typu FCE, CAE, TOEFL, ZD, DELE, DELF, DALF), lub certyfikat TELC wydany np. przez Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych w UMCS.
 • mieć dobrą średnią z uzyskanych zaliczeń i zdanych egzaminów na UMCS,
 • mieć określony plan studiów na uczelni zagranicznej i sprecyzowane motywacje dotyczące wyjazdu.

 

 

Złożenie podania

Podania o zakwalifikowanie na studia w ramach programu Erasmus należy składać do koordynatora wydziałowego, który organizuje kwalifikację i wyznacza jej termin (lub osoby wskazanej w ogłoszeniu o kwalifikacji).

Student powinien być przygotowany na rozmowę z Komisją Kwalifikacyjną na wydziale, podczas której zostaną wyselekcjonowani odpowiedni studenci na studia za granicą spośród zgłoszonych kandydatów. Kwalifikacje najczęściej przeprowadzane są w kwietniu lub maju. Oprócz bardzo dobrej znajomości języka obcego, wysokiej średniej na korzyść i dobry wizerunek studenta wpływa silna motywacja studenta do wyjazdu, dobrze opracowany plan studiów za granicą przedstawiony podczas rozmowy kwalifikacyjnej, działania uzupełniające studia (np. zbieranie materiałów do pracy magisterskiej) oraz dobra opinia Dziekana i koordynatora wydziałowego. Równie ważne może być zaangażowanie studenta w działania programu Erasmus na wydziale (np. opieka nad przyjeżdżającymi do UMCS studentami zagranicznymi).

W pewnych sytuacjach wynikających ze szczegółowych uzgodnień z uczelnią zagraniczną student może być wytypowany przez koordynatora, czy też innych pracowników dydaktycznych instytutu lub zakładu do wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus (np. jeśli pisze pracę dyplomową ze szczególnej specjalności).

 

Tekst pochodzi z Informatora o programie Erasmus, który w wydaniu książkowym dostępny jest w naszym biurze.
Szczegółowych informacji o stypendiach zagranicznych szukajcie na stronach Działu Współpracy z Zagranicą.