ESN UMCS mascot: Edward the Sheep

ZARZĄD 2017/2018

 

  Przewodniczący - MICHAŁ CHMIELEWSKI

  Mailpresident.umcs@esn.pl

  Zakres obowiązków:

  •     Kierowanie pracami Zarządu. Kierowanie działalnością ESN UMCS Lublin.
  •     Koordynowanie współpracy członków ESN UMCS.
  •     Reprezentowanie organizacji na zewnątrz.
  •     Zapewnienie realizacji zadań podjętych uchwałą Zarządu.
  •     Podejmowanie decyzji w sytuacjach spornych w porozumieniu z Zarządem i uczelnianym koordynatorem Programu Erasmus.
  •     Podpisywanie dokumentów dotyczących spraw majątkowych ESN UMCS.

   

  Członek Zarządu ds. Promocji - MAŁGORZATA KRAL

  Mail: pr.umcs@gmail.com                                   

  Zakres obowiązków:

  •     Stworzenie bazy danych mediów lokalnych, z którymi ESN współpracuje.
  •     Dbanie o patronaty medialne oraz nagłośnienie eventów w mediach.
  •     Archiwizacja materiałów medialnych o ESN, które już się ukazały.
  •     Pisanie tekstów dziennikarskich i reklamowych dotyczących ESN.
  •     Promocja sekcji w Internecie.
  •     Zarządzanie marką ESN UMCS.
  •     Dystrybucja gadżetów.
  •     Kierowanie pracami grupy roboczej PR ESN UMCS

   

  Członek Zarządu ds. Finansów - DOMINIKA ZYNEK

  Mailfr.umcs@esn.pl

  Zakres obowiązków:

  •     Dbanie o finanse sekcji.
  •     Rozliczanie projektów.
  •     Rozliczanie kart ID.
  •     Koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania sponsorów.
  •     Pisanie wniosków do władz uczelni o wsparcie finansowe.
  •     Tworzenie ofert sponsorskich.
  •     Zbieranie składek członkowskich

   

  Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - BARTŁOMIEJ DAO LIEN

  Mail: hr.umcs.esn@gmail.com

  Zakres obowiązków:

  •     Prowadzenie informacji odnośnie ESN + rekrutacje dwa razy do roku.
  •     Wprowadzenie nowych osób do sekcji, udzielenie pełnych informacji, przekazanie materiałów, wpisanie na listę członków, szkolenia dla nowych członków.
  •     Prowadzenie bazy danych członków sekcji.
  •     Dbanie o dobrą komunikację w sekcji.
  •     Dbanie o integrację i wspólny relaks;-)

   

  Członek Zarządu ds. Organizacji - SABINA TURCZYN

  Mail: info.umcs.esn@gmail.com

  Zakres obowiązków:

  •     Sporządzanie sprawozdań.
  •     Rozwiązywanie sporów prawnych wedle statutu.
  •     Sporządzanie pism.
  •     Sprawowanie pieczy nad wszystkimi dokumentami.
  •     Zarządzanie grupą dyskusyjną.

   

  Komisja rewizyjna:

  Kamila Miszkurka, Przemysław Malec, Jakub Wołyniec

  Zakres obowiązków:

  •     Koordynowanie celowości, prawidłowości, gospodarności oraz zgodności ze Statutem i przepisami prawa całokształtu działalności ESN UMCS.
  •     Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli.
  •     Przedstawianie corocznych sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.
  •     Zgłaszanie wniosków w kwestii udzielania absolutorium Zarządowi.
  •     Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.